Executive Committees

118th(2021-2024) Board of Directors / Committee Members

Supervisory Committee: Wee Cho Yaw Chua Thian Poh Tan Cheng Gay
Yeo Eng Koon Low Theng Whee
Life Honorary Chairmen Shaw Vee Meng Wee Cho Yaw Chua Thian Poh
Tan Cheng Gay Lew Chee Beng Sim Hoay Cheok
Honorary Chairmen Lim Chwee Kim Ho Kiau Seng Tan Koo Chuan
Teo Tong How Daniel Low Kok Hua Chua Leong Hai
Low Yuen Theng Sun Jianyong Neo Kah Kiat
Honorary Directors Goh Cheng Liang Lok Chwee Hin Ng Eng Choon
Lim Seng Chew Chuang Shaw Peng Tan Gee Beng
Jimmy Tan Seow Cheng Seah Soo Lin Lim Chong Poon
Chua Gim Siong Chua Thuan Koon Kuah Geok Lin
Ong Ah Yong Koh Sok Kheng Wong Chin Sen Philip
Ting Lay Choo Adeline Tang Poh Kheng David Lee Chan Yoke
Yang Tse Pin Lim Bong Guan Loh Weng Kee
Poh Boon Kher Melvin Tan Yeok Miang Steven
Honorary Advisors Khoo Boo  Liat Lim Cheng Eng
Legal Advisors Jennifer Lim Lay Choo Ong Lip Cheng
Medical Advisors Fang Ding Ya Yu Ren Cun  Teo Eng Kiat

Board of Directors

Immediate Past Chairman Lim Guan Lee
Chairman Yeo Eng Koon
Vice Chairmen Teo Kek Tjok @ Teo Kek Yeng Lee Peng Shu Tan Tock Han
Lim Tiang Chuan
Honorary Secretary Low Theng Whee Assistant Honorary Secretary Lim Hwee Hai
Honorary Treasurer Kwa Soon Yau Assistant Honorary Treasurer Ang Bock Cheng Derrick
Head, Property Committee Ng Cheng Huat Deputy Head Joe Goh Yong Joo
Head, Fund-Raising Committee N/A Deputy Head Aw Khee Giap
Head, Medical Committee Linn Yeh Ching Deputy Head Zheng Huang Fang
Head, Medicine Committee Tan Kah Moh Deputy Head Tan Siew Buoy
Head, Educational & Cultural Committee Low Lam Seng Deputy Head Nge Beng Choon
Head, IT Committee Lim Hui Eng Vincent Deputy Head Ng Chin Kian
Head, Public Relations Committee Kwa Cheng Song Deputy Head Sim Soo Kwee Bernard
Head, General Affairs Committee Ng Puay Cheng Deputy Head Tan Choy Tip
Head, Library Committee N/A Deputy Head Ong Si Yu
Directors Lim Kim Hock Tan Kah Hong
 Co-opted Directors Zheng Huang Fang Tan Choy Tip Tan Kah Hong
Ng Chin Kian Nge Beng Choon Ong Si Yu

Committees

Human Resource Yeo Eng Koon Lim Guan Lee Teo Kek Tjok @ Teo Kek Yeng
Committee Lim Tiang Chuan Low Theng Whee Lim Hwee Hai
Kwa Soon Yau Ang Bock Cheng Derrick
Treasury Committee Kwa Tiong Guan Lim Kim Hock Lam Jau Yea
Property Committee Tan Keng Leck Edwin Lam Keith Wang
Kenneth Lim
Fund-Raising Vincent Lim Hui Eng Joe Goh Yong Joo Sim Soo Kwee Bernard
Committee Patrick Khoo Hang Choong Tang Chuan Ann Roland Ong Toon Wah
Medical Committee Zheng Huang Fang Hong Qiuhui Na Yi Ting
Oh Xu Xuan Nge Beng Choon Teo Kok Keong
Loh Kim Gek Tan Kah Hong Shiah Yu Wei
Soh Ah Hong Loh Kin Yee How Sek Kwong
Tan Choy Tip Oh Bee Hiang Peng Kim Chuan
Tan Kim Seng Aw Yong Keong Poh Ang Siok Cheow
Chong Po Hing Ang Eng Lee Lin Lay Yiak
Teo Chun Huat Tan Quan Ming Chan Chee Huei
Foo Tiam Thay Ng Chin Kian Yen Tian Yi
Tan Hui Chin Zhang Rui Hua Lee Hui Min
Ong Mei Xun, Sandy Loh Yue Qi Quek Su-An
Lim Weihan Wong Chiah Yuen Tan Poh Kee
Chan Zhihao Fiona Heng Ya Wen Lim YuBin, Ader
Ong Si Yu Nien Hui Ming Chai Xin Yi
Chua Shin Yoong Leong Jia Juin Meisya Agustina
Eng Sing Yee Clara
Medicine Committee Tan Kah Hong Loh Kim Gek Soh Ah Hong
Educational & Cultural Lee Chan Yoke Zheng Huang Fang Loh Yue Qi
Committee Teo Kok Keong Chan Zhihao Ong Mei Xun, Sandy
Ong Si Yu
IT Committee Zheng Huang Fang Teo Chun Huat Oh Xu Xuan
Lee Hui Min Tan Quan Ming Lim Weihan
Public Relations Tay Kim Seng Tan Choy Tip Nge Beng Choon
Committee
General Affairs Hong Qiuhui Na Yi Ting Tan Hui Chin
Committee Wong Chiah Yuen Fiona Heng Ya Wen Lim YuBin, Ader
Leong Jia Juin
Library Committee Ng Chin Kian Quek Su-An Lim Weihan
Chua Shin Yoong
Audit Committee Teo Kek Tjok @ Teo Kek Yeng Lim Hwee Hai Lim Tiang Chuan
Ng Cheng Huat