Executive Committees

118th(2021-2024) Board of Directors / Committee Members

Supervisory Committee:  lok Chua Thian Poh JP, BBM, DUBC Tan Cheng Gay
Yeo Eng Koon Low Theng Whee
Life Senior Honorary Chairmen Shaw Vee Meng PBM  lok Chua Thian Poh JP, BBM, DUBC
Tan Cheng Gay Lew Chee Beng PBM Sim Hoay Cheok
Senior Honorary Chairmen Lim Chwee Kim BBM Ho Kiau Seng BBM Tan Koo Chuan PBM
Teo Tong How Daniel Low Kok Hua PBM Chua Leong Hai PBM
Neo Kah Kiat BBM Wong Swee Chun PBM
Honorary Chairmen Low Yuen Theng Sun Jianyong Chua Kim Hua BBM
Robert Gho  Chow Bon Tong Loh Siew Hock
Chu Chee Keong Thia Sia Eng Ang Chin Koon BBM, OStJ, CStJ
Yang Tse Pin Oh Boon Shi Tome
Honorary Directors Goh Cheng Liang  lok Ng Eng Choon
Lim Seng Chew Chuang Shaw Peng PBM  lok
Jimmy Tan Seow Cheng Seah Soo Lin Lim Chong Poon
Chua Gim Siong BBM Chua Thuan Koon Kuah Geok Lin PBM
Ong Ah Yong  lok Wong Chin Sen Philip
Ting Lay Choo Adeline Tang Poh Kheng David Lee Chan Yoke PBS
Lim Bong Guan PBM Poh Boon Kher Melvin Tan Yeok Miang Steven
Honorary Advisors Khoo Boo  Liat Lim Cheng Eng BBM(L), OStJ, CStJ
Legal Advisors Jennifer Lim Lay Choo PBM Ong Lip Cheng
Medical Advisors Fang Ding Ya yu1  Teo Eng Kiat

Board of Directors

Immediate Past Chairman Lim Guan Lee BBM
Chairman Yeo Eng Koon
Vice Chairmen Teo Kek Tjok @ Teo Kek Yeng Lee Peng Shu Tan Tock Han
Lim Tiang Chuan
Honorary Secretary Low Theng Whee Assistant Honorary Secretary Lim Hwee Hai
Honorary Treasurer Kwa Soon Yau JP, BBM Assistant Honorary Treasurer Ang Bock Cheng Derrick
Head, Property Committee Ng Cheng Huat JP(R), BBM(L) Deputy Head Joe Goh Yong Joo
Head, Fund-Raising Committee Kwa Cheng Song Deputy Head Aw Khee Giap
Head, Medical Committee Linn Yeh Ching Deputy Head Zheng Huang Fang
Head, Medicine Committee Tan Kah Moh Deputy Head Tan Siew Buoy
Head, Educational & Cultural Committee Low Lam Seng Deputy Head Nge Beng Choon
Head, IT Committee Lim Hui Eng Vincent Deputy Head Ng Chin Kian
Head, Public Relations Committee Kwa Cheng Song Deputy Head Sim Soo Kwee Bernard
Head, General Affairs Committee Ng Puay Cheng Deputy Head Tan Choy Tip
Head, Library Committee N/A Deputy Head Ong Si Yu
Directors Lim Kim Hock Tan Kah Hong
 Co-opted Directors Zheng Huang Fang Tan Choy Tip Tan Kah Hong
Ng Chin Kian Nge Beng Choon Ong Si Yu

Committees

Human Resource Yeo Eng Koon Lim Guan Lee BBM Teo Kek Tjok @ Teo Kek Yeng
Committee Lim Tiang Chuan Low Theng Whee Lim Hwee Hai
Kwa Soon Yau JP, BBM Ang Bock Cheng Derrick
Treasury Committee Kwa Tiong Guan Lim Kim Hock Lam Jau Yea
Property Committee Tan Keng Leck Edwin Lam Keith Wang
Kenneth Lim Lip Wee
Fund-Raising Vincent Lim Hui Eng Joe Goh Yong Joo Sim Soo Kwee Bernard
Committee Patrick Khoo Hang Choong PBM Tang Chuan Ann Roland Ong Toon Wah
Medical Committee Zheng Huang Fang Ong Si Yu Nge Beng Choon
Fiona Heng Ya Wen Oh Xu Xuan Chan Zhihao
Lee Chia Khee Teo Kok Keong Loh Kim Gek
Tan Kah Hong Shiah Yu Wei Loh Kin Yee
How Sek Kwong Tan Choy Tip Aw Yong Keong Poh
Tan Poh Kee Lim Weihan Oh Bee Hiang
Foo Tiam Thay Tan Kim Seng Ang Siok Cheow
Chong Po Hing Ang Eng Lee Lin Lay Yiak
Tan Hui Chin Tan Quan Ming Chan Chee Huei
Ng Chin Kian Yen Tian Yi Zhang Rui Hua
Ong Mei Xun,Sandy Quek Su-An Wong Chiah Yuen
Lim YuBin,Ader Nien Hui Ming Chua Shin Yoong
Peh Chin Hung Leow Xin Ting, Kimberly Goh Xin Yi
Shen Ren Yuan Tiew Chong Hui, Grace Quek Yi Yang
To Weng Fui Lee Jia Xuan Gan Jia Yun
Oh Wei Shan
Medicine Committee Tan Kah Hong Loh Kim Gek
Educational & Cultural Lee Chan Yoke PBS Zheng Huang Fang Teo Kok Keong
Committee Chan Zhihao Ong Mei Xun, Sandy Ong Si Yu
IT Committee Zheng Huang Fang Oh Xu Xuan Tan Quan Ming
Lim Weihan
Public Relations Tay Kim Seng Tan Choy Tip Nge Beng Choon
Committee
General Affairs Tan Hui Chin Wong Chiah Yuen Fiona Heng Ya Wen
Committee Lim YuBin, Ader
Library Committee Ng Chin Kian Quek Su-An Lim Weihan
Chua Shin Yoong
Audit Committee Teo Kek Tjok @ Teo Kek Yeng Lim Hwee Hai Lim Tiang Chuan
Ng Cheng Huat JP(R), BBM(L)